Договір оферти (публічний договір)
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ДОГОВОРУ

1.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

1.1.1. Договір – даний публічний договір купівлі-продажу, що передбачає продаж Товару на відстані необмеженому колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв'язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин "SHA", розміщений на веб-сайті:
https://sha-hats.com/

1.1.2. Товар – непродовольчі товари народного споживання (верхній одяг, шапки, головні убори), що на умовах даного Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині
sha-hats.com

1.1.3. Продавець – Інтернет-магазин "SHA", розміщений на веб-сайті:https: https://sha-hats.com/

Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені у розділі «Контакти» на веб-сайті: https://sha-hats.com/

1.1.4. Покупець – будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла всі його умови без виключення.

1.1.5. Отримувач Товару – будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості Отримувача Товару.

1.2. Для цілей даного Договору всі зазначені в п.1.1. даного Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. даного Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

1.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, встановлених даним Договором, Продавець зобов'язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

3. ВИБІР ТОВАРУ НА САЙТІ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині "SHA" наявний та запропонований до продажу Товар, натискає кнопку "До кошику" та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму "Оформлення замовлення", в якій обов'язково вказує своє прізвище, ім'я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, населений пункт, область чи регіон, поштовий індекс, можливі побажання до товару.

Вказує обраний спосіб оплати, спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім'я та по-батькові отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару).

3.2. Після заповнення форми "Оформлення замовлення" Покупець обов'язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття цих умов в повному

обсязі – натискає кнопку "Підтвердити замовлення", що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.

Натисканням на кнопку "Я згоден з угодою користувача" Покупець підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами даного Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на веб-сайті на дату укладання Покупцем даного Договору.

У разі прийняття всіх умов Договору та умов покупки в повному обсязі, Покупець натискає кнопку "Підтверджую своє замовлення", що вважається фактом відправлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.

3.3. Після ознайомлення з умовами Договору та натискання кнопки "Підтверджую своє замовлення", даний Договір вважається укладеним без винятків, а пропозиція Продавця про укладення Договору (оферти) повністю прийнятим Покупцем, що свідчить про вступ Покупця до відповідних договірних правовідносини з Продавцем.

3.4.Натисканням на кнопку "Підтвердити замовлення" Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України "Про захист прав споживачів" повідомлений Продавцем про:

- повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, режим роботи, адресу електронної пошти Продавця;- основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару, вартість обраного Покупцем Товару включаючи всі податки і збори, а також вартість його доставки Покупцю;- спосіб, порядок та умови оплати і доставки, обраного Покупцем Товару;- гарантійні зобов'язання Продавця та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності);- порядок прийняття претензій;- порядок розірвання даного Договору;- інші умови, на яких Товар пропонується до продажу.

3.5. Натисканням на кнопку "Підтвердити замовлення" Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України "Про захист прав споживачів" одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

3.6.Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 7 робочих днів з дати заповнення та направлення форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.

3.7. Замовлення на Товар, заповнене та направлене Покупцем, оформлюється Продавцем на відповідному бланку (паперовому носії) у двох автентичних примірниках. Перший примірник оформленого бланку Замовлення на Товар передається Продавцем Покупцю або Отримувачу Товару разом із замовленим Товаром в момент його вручення (передання), другий – підписується Покупцем або Отримувачем Товару та залишається у Продавця.

Факт отримання Покупцем товару разом з оформленим паперовим примірником Замовлення вважається згодою Покупця не тільки з товаром, а й отриманим паперовим примірником Замовлення. Покупець підписує в момент отримання товару другий паперовий примірник замовлення, який відсилається Постачальника.

3.8. Протягом строку, встановленого п.3.6. даного Договору, Продавець зобов'язується присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер та направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується:- порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем;- інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою);

3.9. У випадку, якщо Покупець у Замовленні на Товар обрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом строку, встановленого п.3.6. даного Договору, Продавець зобов'язується направити на зазначену Покупцем у такому Замовленні на Товар адресу електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупцем Товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

4.1. Покупець має право:

- вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;

- відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

- у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару направити продавцеві відповідну претензію з описом виявленого недоліку,

- при підтвердженні гарантійного випадку з вини Продавця, вимагати безкоштовного усунення недоліків Товару, заміни або відшкодування витрат на усунення недоліків товару;

- відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

- розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

- здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.2. Покупець зобов'язується:

- належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов'язання за даним Договором;

- перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись з вартістю Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, способами та порядком оплати, доставки товару, інше;

- в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;

- у строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

- протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж (передання) Товару;

- виконувати інші обов'язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.3. Продавець має право:

4.3.1. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

Розпродаж, акційні пропозиції передбачаються Продавцем самостійно з викладом умов акцій на сайті;

- здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4.4. Продавець зобов'язується:

- належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов'язання за даним Договором;

- надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті;

- надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті;

- у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;

- виконувати інші обов'язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині "SHA", наводиться на веб-сайті: https://sha-hats.com/ Інтернет-магазину "SHA" (невід'ємна частина даного Договору) і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов'язкові платежі.

5.2.1. Порядок оплати товару:

- покупка товару на замовлення (товару немає на складі Продавця або Покупець замовив товар, що вимагає індивідуального виробництва), передоплата в розмірі не менше 30% від вартості товару (здійснюється протягом 2 робочих днів з дати направлення і прийняття Замовлення), залишок вартості товару оплачується в момент отримання товару,

- покупка товару, який є на складі Продавця, Покупець зобов'язується оплатити вартість товару не пізніше дня доставки товару, в момент отримання товару від перевізника або за місцем знаходження Продавця.

У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар, Продавець залишає за собою право непостачання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дії.

5.3. Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині. При цьому Продавець на веб-сайті Інтернет-магазину обов'язково додатково зазначає наступну інформацію (невід'ємна частина даного Договору):

- які саме групи Товарів виставляються на Розпродаж;- тривалість Розпродажу із зазначенням дати початку і дати закінчення Розпродажу;- звичайну вартість Товарів, що виставлені на Розпродаж, і їх вартість на період проведення Розпродажу.

5.4. З моменту укладання Покупцем даного Договору Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.

5.5. Шляхом заповнення форми "Оформлення замовлення» Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених у розділі "Умови доставки і оплати" на веб-сайті: Інтернет-магазину https://sha-hats.com/ (невід'ємна частина даного Договору) способів оплати вартості замовленого ним Товару.

5.6. Невиконання Покупцем своїх зобов'язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов'язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.
5.7. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.

6. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАННЯ) ТОВАРУ

6.1. Якщо Покупець замовив Товар без доставки, він може самостійно отримати замовлений ним Товар за адресом Продавця, зазначений у Розділі «Контакти» на веб-сайті

6.2. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов'язується у строк, вказаний у відповідному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 7 календарних днів з дати укладання Покупцем даного Договору доставити Покупцю або Отримувачу Товару та передати замовлений Товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

6.3. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

6.4. Отримувачем Товару, замовленого Покупцем, є Покупець або Отримувач Товару.

6.5. Інформація щодо вартості та можливих способів доставки Товару (невід'ємна частина даного Договору) міститься на сторінці "Умови доставки і оплати" на веб-сайті Інтернет-магазину https://sha-hats.com/

6.6. Доставка, замовленого Покупцем, Товару здійснюється Продавцем власними силами або засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки.

6.7. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за даним Договором згідно умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта» (http://novaposhta.ua).

6.8. Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товар в упакованому вигляді.

6.9. Разом із Товаром Продавець зобов'язується передати Покупцю або Отримувачу Товару:

- оформлений Продавцем один примірник бланку Замовлення на Товар;- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару та із зазначенням дати здійснення розрахунків за Товар;- інструкцію по догляду за Товаром.

6.10. Вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:

- оплати Покупцем ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;

- пред'явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу;- підписання Покупцем або Отримувачем Товару другого примірника, оформленого Продавцем Замовлення на Товар.

6.11. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару підписує другий примірник бланку Замовлення на Товар та передає його Продавцю або представнику ТОВ «Нова Пошта».

6.12. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має якісь недоліки, Покупець має право:

- направити продавцю відповідну претензію з описом виявленого недоліку і вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий же Товар належної якості відповідно до направленого
Покупцем замовлення на Товар або на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині.

6.13. Підпис Покупця або Отримувача Товару на другому примірнику бланка Замовлення на Товар є беззастережним підтвердженням наступних фактів:

- отримання замовленого Товару Покупцем;

-відповідність замовленого Товару направленому Покупцем Замовленню на цей Товар; - відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектності замовленого Товару.

6.15. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передання) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару.

6.16. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.

6.17. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, та/або відмова Покупця або Отримувача Товару від підписання другого примірника оформленого бланка Замовлення на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов'язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.

7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ, ПОРЯДОК ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ПРЕРЕНЗІЙ

7.1. Продавець зобов'язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.

7.2. Гарантійний термін, терміном на два календарних роки, починаэться з дати наступної за датою вручення (передачі) замовленого Товару Покупцю. Гарантійний термін надається Покупцю при строгому дотримання всіх умов використання товару:

- фетрові, тканинні і деякі солом'яні види товару не можна мочити водою і милити милом (іншим засобом),

- товар не можна прати і відпарювати,

- товар не можна гладити праскою і відпарювати праскою,

- товар не можна м'яти і заподіювати інші механічні пошкодження, інше.

7.3. На сезонні товари гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України (zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-п).

7.4. При обміні Покупцем Товару належної якості чи обміні (заміні) Покупцем Товару з істотними недоліками його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну Товару належної якості чи від дня обміну (заміни) Товару з істотними недоліками.

7.5. Гарантійний строк збільшується на термін здійснення Продавцем безоплатного усунення недоліків Товару. Зазначений термін обчислюється від дня, коли Покупець передав Продавцю Товар для усунення його недоліків.

7.6. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару, Покупець має право направити продавцеві відповідну претензію з описом виявленого недоліку. У претензії Покупець має право вимагати: пропорційного зменшення вартості товару, безоплатного усунення недоліків товару, відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

7.7. У разі пред'явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунуті Продавцем протягом 14 (Чотирнадцяти) днів з дати

надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший строк за взаємною згодою Продавця та Покупця.

7.8. Передбачені п.7.6. даного Договору вимоги розглядаються Продавцем за умови пред'явлення Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

7.9. Передбачені п.7.6. даного Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання або по іншій провинні Покупця.

7.10. Всі претензії за цим договором Покупець направляє Продавцю на електронну пошту, вказану Продавцем на сайті, в строк не більше 5 календарних днів з дати виявлення недоліків товару. До претензії Покупець докладає докази факту не якісності (інше) товару (фотографії, висновки експертизи, інше).

Продавець має право до розгляду Претензії Покупця, запросити у Покупця необхідну інформацію і подробиці виявлених недоліків. Покупець зобов'язаний надати зазначену інформацію і подробиці виявлених недоліків протягом двох робочих днів з дати отримання запиту про надання інформації. У разі відмови Покупця надати інформацію і подробиці виявлених недоліків, претензія Покупця вважається не спрямованою та не розглядається Продавцем.

Продавець зобов'язаний розглянути претензію Покупця протягом не більше 15 календарних днів з дати її отримання.

Результатом розгляду претензії може бути:

- задоволення претензійних вимог Покупця,

- аргументована відмова в претензійних вимог Покупця. Відмова направляється на електронну пошту, звідки було отримано Претензію.

8. ОБМІН ТА ЗАМІНА ТОВАРУ

8.1. Покупець має право протягом 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання замовленого Товару належної якості (не рахуючи дня отримання Товару) обміняти цей Товар на інший аналогічний Товар у Продавця, якщо отриманий Товар не задовольнив Покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром чи з інших причин, або Товар не може бути використаний Покупцем за призначенням.

Даний пункт Договору не застосовується до товару, який виготовлений Продавцем по окремому замовленню Покупця (товар, який був виготовлений по індивідуальним вимогам Покупця).

8.2. Обмін Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики, особливі відмітки.

8.3. Перелік Товарів, що не підлягають обміну та поверненню з підстав, зазначених у п.8.1. даного Договору, затверджується Кабінетом Міністрів України (zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-п)

8.4. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками здійснюється Продавцем, після розгляду і задоволення Претензії.

8.5. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками провадиться Продавцем за наявності у Покупця відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека), що підтверджує продаж Товару Покупцю, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

8.6. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця з вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний Товар та після розгляду Претензії, задоволення вимог Претензії Продавцем, необхідного Покупцю для обміну Товару не виявиться у продажу в Інтернет-магазині "SHA", Покупець має право:

- або обміняти придбаний Товар на будь-який інший Товар з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України;- або розірвати даний Договір;- або здійснити обмін отриманого Товару на інший аналогічний Товар при першому ж його надходженні у продаж в Інтернет-магазині. При цьому Продавець зобов'язується у день надходження такого Товару у продаж повідомити про це Покупця.

9. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ9.1. Публічний договір може бути достроково припинено:

-за взаємною згодою Продавця і Покупця;

- за рішенням суду;

- в разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;

- у разі відсутності Товару в наявності (на складі) і відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

9.2. Сторони домовилися, що в разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару, після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцеві сплачені ним кошти або має право повернути такі грошові кошти частково в розмірі не більше 10% від загальної вартості Товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.10. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

10.1. У випадку розірвання даного Договору Покупцем, у випадку обміну Покупцем Товару належної якості чи обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками Покупець повертає Товар за адресом Продавця, зазначеною у розділі «Контакти» на веб-сайті Інтернет-магазину11. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ СПЛАЧЕНИХ ЗА ТОВАР, ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПОКУПЦЯ

11.1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар / відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця, при наявності отриманої Претензії Покупця, яку Продавець розглянув та задовольнив.

11.2. До зазначеної в п.11.1. заяви Покупцем обов'язково додається:

- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару;

- документи, що підтверджують понесені Покупцем витрати на усунення недоліків Товару (у випадку заявлення вимог щодо відшкодування таких витрат);

- відповідь Продавця, в якому задовольняються вимоги Покупця, викладені в претензії.

11.3. Повернення Покупцю сплачених грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем одним із наступних способів:– перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем у заяві, зазначеній в п.11.1. даного Договору;

– видача Покупцю відповідної суми грошових коштів готівкою із каси Продавця за адресою зазначеною у розділі «Контакти» на веб-сайті Інтернет-магазину

11.4. У зазначеній в п.11.1. даного Договору заяві Покупець обов'язково вказує в який із визначених в п.11.3. даного Договору спосіб він бажає отримати повернення сплачених ним грошових коштів за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару. У випадку оплати Покупцем Товару за допомогою банківської платіжної картки повернення Покупцю сплачених ним грошових коштів за такий Товар здійснюється на цю банківську платіжну картку.

11.5. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар/відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем не пізніше 20 (Двадцяти) банківських днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.11.1. даного Договору заяви і тільки в разі задоволення претензійних вимог Покупця.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. За порушення своїх зобов'язань за даним Договором Продавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

12.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

12.3. Для цілей даного Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не існували на момент укладання даного Договору і виникли незалежно від волі Продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.

12.4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, масові заворушення, революції, страйки, терористичні акти, соціальні конфлікти, рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо.

12.5. У випадку втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов'язання за даним Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов'язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов'язань за даним Договором, у строк протягом 5 (П'яти) робочих днів з дня настання таких обставин.

12.6. Всі спори та розбіжності, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов'язань за даним Договором, вирішуються шляхом проведення переговорів.

12.7. У випадку недосягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення переговорів, всі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов'язань за даним Договором вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Даний Договір є публічним електронним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин "SHA".

Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент.

13.2. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору, не можуть бути підставою для:- будь-якого перегляду або зміни умов чи припинення договорів, що вже були укладені Продавцем із Покупцями на умовах даного публічного Договору;- відмови Продавця від взятих на себе зобов'язань за договорами, що вже були укладені із Покупцями на умовах даного публічного Договору.

13.3. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і умови даного публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.

13.4. Пропозиція (оферта) Продавця щодо укладання даного публічного Договору вважається прийнятою Покупцем в повному обсязі з моменту укладання Покупцем даного публічного Договору в порядку, встановленому Договором.

13.5. Укладання даного публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.13.6. Підтвердженням факту укладання даного публічного Договору є зазначене в даному публічного Договору надіслане Продавцем Покупцю електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар.

13.7. Документальним (паперовим) посвідченням факту укладання даного публічного Договору є відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

13.8. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих умов даного публічного Договору не має наслідком визнання будь-яких інших умов даного публічного Договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.

13.9. Укладаючи даний публічний Договір Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на отримання від Продавця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо інформаційних повідомлень про новини Інтернет-магазину "SHA", а також про Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині https://sha-hats.com/

13.10. Заповнюючи форму «Оформление заказа» та/або проходячи процедуру реєстрації/авторизації на веб-сайті: Інтернет-магазину https://sha-hats.com/. Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на:- внесення Продавцем (володілець та розпорядник бази персональних даних) в базу персональних даних «Покупці», наданої Покупцем інформації, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними;- поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, третім особам, в тому числі залученим Продавцем кур'єрам та службам доставки, виключно в цілях, передбачених Договором;

- поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

13.11. Заповнюючи форму «Оформлення замовлення» та/або проходячи процедуру реєстрації на веб-сайті: Інтернет-магазину https://sha-hats.com/ Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на обробку та використання Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, виключно в наступних цілях:-з метою реєстрації та ідентифікації Покупця в Інтернет-магазині https://sha-hats.com/ - з метою поновлення пароля реєстрації Покупця в Інтернет-магазині https://sha-hats.com/ - в маркетингових цілях, а саме: повідомлення Покупця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо про новини Інтернет-магазину https://sha-hats.com/ Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині https://sha-hats.com/ здійснення аналізу ринку споживання Товару, визначення кола потенційних Покупців, визначення потреб потенційних Покупців у Товарах, що пропонуються до продажу;

- з метою сумлінного виконання Продавцем своїх договірних зобов'язань перед Покупцем, в тому числі зобов'язань щодо доставки Товару;- з метою виконання Продавцем вимог чинного законодавства України, в тому числі законодавства про захист прав споживачів.

13.12. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному публічному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.


Made on
Tilda